Projekt 14185 Avslutat Utformning av utrymningsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet bestod av tre delprojekt, där den första delen var inventering där både statistiska data gällande användning av utrymningsplatserna inhämtades samt platsbesök av befintliga utrymningsplatser. Platsbesöken dokumenterades utifrån ett bedömningsverktyg för att undersöka tillgängligheten samt dokumentera skyltning, placering, typ av tvåvägskommunikation m.m.

Delprojekt två var en enkätundersökning med de tänkta användarna för att undersöka hur de upplever utrymningsplatser genom hypotetiska scenarier.

Det avslutande tredje delprojektet var en semantisk miljöbedömning för att ytterligare höja kunskapsnivån gällande hur de tänkta användarna upplever miljön de är tänkt att vänta i vid utrymningsplatsen.

Resultaten från inhämtade statistiska data ger en indikation på hur ofta som
utrymningsplatser/tillfälliga utrymningsplatser har behövt användas vid en utrymningssituation. Inventeringen av befintliga utrymningsplatser ger en bra och tydlig bild för myndigheterna som föreskriver utrymningsplatser/tillfälliga utrymningsplatser hur dessa utformas utifrån deras regelverk idag.

Resultaten visar att tvåvägskommunikationen är placerad otillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga i ca 40% av utrymningsplatserna samt att information och skyltningen är bristfällig.

Generellt kan det konstateras att utformningen varierar väldigt mycket mellan de inventerade utrymningsplatserna.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt