Projekt 14185 Pågående Utformning av utrymningsplatser

Projekttid

Sammanfattning

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar. Målsättningen är att utgå från användarens perspektiv då tidigare forskning har visat på att viljan att använda utrymningsplatser inte varit stor (Andrée et al, 2015). Varken i BBR 29 eller AFS 2020:1 framgår det tydligt hur en utrymningsplats ska utformas så att brukaren ska kunna använda den och uppleva trygghet i att vänta på platsen tills hjälp kommer. Då det inte finns någon tydlighet kring utformningen varierar utformningen av utrymningsplats från projekt till projekt. Det finns också en risk att utrymningsplatsen inte ens blir tillgänglighetsanpassad så att en funktionsnedsatt person kan använda exempelvis tvåvägskommunikationen. Bristen på tydlighet gällande utformningen riskerar att medföra att utrymningsplatsen inte är användbar för de personer som är i behov av att använda dem vilket medför att det finns en risk att falsk trygghet byggs in för personer med funktionsnedsättning. Det kan också resultera i att utrymningsplatser byggs till ingen nytta eller resulterar i onödig ombyggnad. Båda innebär ett slöseri med resurser. Genom att utveckla riktlinjer för utformningen finns det möjligheter att både få ett effektivt byggande samtidigt som utformningen tillgodoser användarens behov.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt