Projekt 13973 Avslutat Utveckling av svensk standard för utrymningshissar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Arbetet genomfördes genom att tillgängliga standarder och vägledningar kopplat till
utrymningshissar runt om i världen inventerades och kravnivåerna i dessa diskuterades inom en arbetsgrupp för utrymningshissar som skapades under SIS tekniska kommitté 211, Hissar och rulltrappor. Aktuell forskning på ämnet studerades också och sammanställdes översiktligt. Med grund i detta underlag utvecklade arbetsgruppen ett standardförslag. Standardförslaget gick ut på remiss och reviderades därefter i enlighet med inkomna synpunkter.

Denna rapport kan ses som ett komplement till standarden för att ge läsaren inblick i de
diskussioner och avvägningar som gjordes i framtagandet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt