Projekt 13379 Avslutat Effektivare granskningsprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Med den standard som är resultatet av projektet har bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att rejält förenkla hanteringen av den ganska omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Den senaste tiden har branschen allt mer uppmärksammat möjligheterna med digitalisering och detta är ett praktiskt sådant exempel. Men det räcker inte att digitalisera, i byggbranschen med den mycket omfattande mängden av inblandade aktörer blir standardisering en förutsättning för att digitalisering ska bli framgångsrik.

Att granska ritningar digitalt har många redan börjat med, men alla på sitt eget sätt. Det räcker heller inte att ta ut handlingar från en BIM-modell för att ha dem som PDF-dokument i sin dator. Med ett systemstöd där man kan upprätta sessioner där olika aktörer gemensamt kan granska under en granskningsperiod, session, för att sedan sammanställa resultatet på ett enhetligt sätt, ger en extra dimension på digitaliseringen.

I förstudien till projektet konstaterade arbetsgruppen att olika företag haft olika metoder för allt från granskningskommentarer till färgmarkeringar och sammanställningar. Allt det finns nu beskrivet och specificerat i den standard som projektet lämnar efter sig. Standarden finns fritt tillgänglig för nedladdning på www.beast.se/standarder/granskning. Där finns också informationsmaterial, både för den som vill ha en översikt och den som vill ha mer praktisk och teknisk vägledning.

En viktig slutsats från de piloter som flera av företagen medverkat i är att responsen från såväl byggherrar, projekteringsledare, personal på arbetsplatserna och olika slags konsulter varit mycket positiv. Alla inser vinsten med ett enhetligt och digitalt arbetssätt. Utvärderingen från pilotprojekten är också övervägande positiv och indikerar ganska omfattande nivåer av besparingar. Multipliceras det med antalet bygg- och installationsprojekt i Sverige blir besparingspotentialen högst betydande. Samtliga säger också att de vill fortsätta arbeta enligt standarden och inte gå tillbaka till den gamla hanteringen. En viktig slutsats från piloterna är också att alla aktörer som är inblandade i granskningen kan förenkla sin verksamhet genom att tillämpa standarden, men att det kräver en hel del arbete internt för att introducera, och ibland även övertyga, om det nya arbetssättet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare granskningsprocess", Peter Fredholm, BEAst (nio sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt