Projekt 13709 Avslutat Utvärdering av Push-Off flak för asfalt- del 2.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet är en uppföljning/fortsättning av SBUF-projekt nr
13544 med syftet att utvärdera en ombyggnation av Push-Off flaken för att få samma funktion som
rörformade och V-formade bottentömmande asfaltflak.
Några av fördelarna med
Push-Off tekniken är vid lossning i tunnel när det är lågt i tak, när lossning skall utföras vid kraftigt tvärfall på
vägytan samt när elledningar hänger över vägbanan. Den största fördelen är att flak-systemet kan användas
till mycket annat än bara asfaltmassa vilket ökar utnyttjandegraden även när det inte är asfaltsäsong.
De tre fältförsöken har visat att ombyggnationen av Push-Off flakens ändstammar till att asfaltmassan leds
ner till asfaltläggarens matarband har gett resultat som är likvärdiga som övriga jämförande flaktyper
(rörformade och bottentömmande V-formade).
De uppmätta riskareorna i lastbyteszoner med Push-Off flaken är nere på acceptabla nivåer i närheten av de
övriga flaktyperna. De uppmätta PDI-värdena i lastbyteszoner med Push-Off flaken är i samma nivå som de
övriga flaktyperna.
Tidsåtgången för de olika lastbytena har varit kortare med Push-Off flaken
vilket betyder bättre kontinuitet i läggningen utan stopp.
Projektet visar återigen vilken fin homogenitet som erhållas vid användandet av MTV.
Detta projekt har visat att Push-Off flaken kan vara till stor nytta för framtidens transporter av
asfaltmassa ut till arbetsplatserna.
Projektet förordar därför Trafikverket att ändra i kommande AMA till att tillåta även
Push-Off flak.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt