Projekt 12389 Avslutat Jämförelse mellan verktyg för bedömning av uttorkning av betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Svenska Betongföreningens programråd väst hade 3 mars 2010 ett medlemsmöte där olika verktyg för bedömning av uttorkningstid för betongkonstruktioner presenterades. De verktyg som har undersökts är datorprogrammen TorkaS 3.0 och BI Dry samt ett verktyg utvecklat av fuktkonsulten Dry-IT som är baserat på erfarenheter från fuktmätningar som Dry-IT har gjort. Resultaten visade att bedömningar gjorda med de olika verktygen skiljde sig åt relativt mycket.

Målet med projektet var att på ett systematiskt och överskådligt sätt ställa samman resultaten från Svenska Betongföreningens medlemsmöte och genomföra kompletterande beräkningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Jämförelse mellan verktyg för bedömning av uttorkning av betongskonstruktioner"Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (26 sidor och bilaga).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare
Relaterade projekt