Projekt 12476 Avslutat Jämförelse mellan verktyg för bedömning av uttorkning av betongkonstruktioner - kompletterande beräkningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I SBUF-projekt 12389 presenterades en undersökning av olika verktyg för bedömning av uttorkningstid för betongkonstruktioner. De verktyg som presenterades var datorprogrammen TorkaS version 2 och version 3, BI Dry (version 1.3.7) och SBUF:s lathund.
Syftet med SBUF-projekt 12476 (föreliggande) är att:
- Genomföra ytterligare beräkningar av tidigare framtagna fiktiva fall (i SBUF-projekt 12389) men med andra kritiska RF, t.ex. RFkrit=90 %.
- Genomföra ytterligare prognostiseringar för fall där det också finns uppmätta data på fuktfördelningar och/eller uttorkningstider i laboratoriemiljö (dvs. med ”konstant” RF och temperatur).

För de olika studerade bedömningsverktygen kan följande kommentarer ges:
- TorkaS v.3. Uttorkningstider prognostiserade med TorkaS v.3 överensstämmer ungefär med uppmätta uttorkningstider för fall med låga vct (vct<0,50), medan de är längre än uppmätta uttorkningstider för fall med högre vct (vct>0,50).
- TorkaS v.2. Uttorkningstider prognostiserade med TorkaS v.2 är längre än uppmätta uttorkningstider för fall med låga vct (vct<0,50), medan de överensstämmer relativt väl med uppmätta uttorkningstider för fall med högre vct (vct>0,50).
- BI Dry (v. 1.3.7). Uttorkningstider prognostiserade med BI Dry (v. 1.3.7) är kortare eller ungefär samma som uppmätta uttorkningstider för samtliga studerade fall.
- SBUF:s lathund. Uttorkningstider prognostiserade med SBUF:s lathund följer ingen speciell trend utan är både kortare och längre än uppmätta uttorkningstider. Detta är inte oväntat eftersom lathunden endast gör en enkel bedömning av erforderliga uttorkningstider.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beräknad uttorkningsprognos för betongkonstruktioner med tillgängliga prognosverktyg", Anders Lindvall, Färdig Betong (33 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare
Relaterade projekt