Projekt 11970 Avslutat TORKAS 3.0 - En ny version

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Beräkningsverktyget TorkaS har fått stor spridning och används idag som ett standardhjälpmedel för planering och uppföljning av uttorkning av byggfukt i betongkonstruktioner. Den senaste versionen (version 3.0) finns för fri nedladdning från Fuktcentrums och SBUF:s webbplatser. Med prognosverktyget kan uttorkningshastigheten hos betonger av varierande sammansättning predikteras utifrån indata som exempelvis omgivande förutsättningar och klimat samt betongen sammansättning.

I samband med uppdateringen gjordes omfattande laboratoriemätningar för att bestämma nya materialegenskaper och validera programmet. Vid projektets start samlades information in om vilka betongkvaliteter som vanligen förekommer inom husbyggnadssammanhang i Sverige och också vilka gjut- och härdningsklimat som kan vara aktuella. För att kunna genomföra nödvändiga laboratorieförsök inom en för projektet rimlig omfattning beslutades att betonger med tre olika vattencementtal skulle tillverkas samt att ett standardcement (Byggcement) skulle användas som bindemedel för alla vattencementtal och som tillägg för det lägsta vattencementtalet användes också ett snabbhärdande cement (SH-cement). Syftet med att prova SH-cement var att klargöra om ett byte av bindemedel kunde vara en möjlig väg att nå snabbare uttorkning. Härdningsförhållanden, gällande temperatur och relativ fuktighet, varierades för de olika proven för att efterlikna härdning vid olika årstider. Alla försök genomfördes i avdelning Byggnadsmaterials laboratorium vid LTH.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Uttorkning av betong - Laboratoriestudien bakom TorkaS3", Peter Johansson, LTH Byggnadsmaterial (67 sidor).

TorkaS har senare ersatts av programvaran Produktionsplanering Betong PPB. TorkaS ska fortsättningsvis inte användas.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt