Projekt 13182 Avslutat Hållbara leverantörskedjor i anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Bygg- och anläggningssektorn är en stor konsument av material och brukar sägas stå för nära hälften av all resursanvändning i form av material och energi. Mängderna ökar dessutom stadigt i takt med en ökande global utbyggnad av infrastruktur. Produktionen av material påverkar både miljö och människa när råvaror utvinns och bearbetas till produkter. Branschen har därför ett stort ansvar att bidra till att den negativa påverkan vid materialproduktionen blir så liten som möjligt.
Det finns tydliga ambitioner i anläggningsbranschen att arbeta mer aktivt och brett med frågan. Fokus för denna vägledning är att bidra till arbetet med hållbara leverantörskedjor i anläggningsbranschen med särskild inriktning på sociala risker, eftersom representanter har sett att behovet är större på det sociala området än för miljöområdet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hela kedjan - Ansvar för materialinköp till anläggningsprojekt. En vägledning för att ställa sociala och etiska krav vid materialinköp", Sara Hjelm, Rebecca Johansson och Katarina Wärmark, samtliga WSP (45 sidor med bilagor tillsammans med en omvärldsanalys (19 sidor)).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt