Projekt 13044 Avslutat Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att lägga en grund för utveckling av arbetet med hållbara leverantörskedjor i anläggningsprojekt. Rapporten ger en samlad bild av möjliga sociala och miljömässiga risker förknippade med sex material- och produktgrupper som är betydelsefulla för anläggningsbranschen.

Ett annat syfte är att beskriva förutsättningarna att ställa sociala och ekologiskt hållbara krav i anläggningsbranschen som ett underlag för att prioritera åtgärder och gemensamma insatser. Dessutom har projektet förankrat resultatet i branschen genom att bjuda in till en gemensam workshop med olika branschaktörer.

Inom projektet valdes sex material ut baserat på affärsmässig betydelse för anläggningsbranschen, både utifrån volym och ett riskperspektiv: Cement/betong, järn/stål, bitumen/asfalt, natursten, trä och plastprodukter.

Risken i leverantörskedjan har definierats som risk för negativ påverkan för människa och miljö från utvinning till färdig produkt. Research har gjorts för att identifiera möjliga branschrisker och specifika risker kopplat till råvara, material och tillverkning av produkt. Dessa risker beskrivs kvalitativt i rapporten. Projektet har mest inriktats på att beskriva hanteringen av sociala risker, eftersom det finns ett etablerat arbetssätt kring miljöaspekter av materialval, men arbetet har hanterat båda dimensioner eftersom miljö och sociala aspekter är tätt sammanlänkade både vad gäller påverkan och system att ställa krav och förbättra.

Materialens påverkan är uppdelad på två huvudområden: utvinning av råvara samt förädling och tillverkning. För varje material sammanfattas riskområden för respektive material leverantörskedja baserat på den kunskap om marknaden som har inhämtats inom ramen för projektet indelat på miljö och sociala aspekter. De nio planetära gränserna har varit utgångspunkt för att identifiera miljömässiga risker och för de sociala aspekterna FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Slutsatserna från riskanalysen är att riskerna för negativ påverkan på människa och miljö för ett material är dynamiska och varierar över tid och specifik leverantörskedja. Den generella riskbilden ser dock olika ut för de kartlagda materialen och ger ett första underlag för att prioritera insatser för kravställning, verktyg och uppföljning av olika material i anläggningsbranschen och i specifika projekt. Risker inom området sociala aspekter är starkt förknippade med tillverkningsort och finns även för svensk produktion. Risker på miljöområdet är till viss del förknippade med tillverkningsort.

Målbilden har en tidsram på 5 till 10 år och ämnar vara grund för det fortsatta arbetet. Steg på vägen för att nå målbilden identifierades också, vilka beskrivs i rapporten:
- Ansvarsfulla inköp är en naturlig del i anläggningsbranschen
- Det är ”coolt” att arbeta med ansvarsfulla inköp – statusen har ökat och attityden förändrats. Vi har tagit vara på erfarenheterna med miljöhänsyn i inköp och gjort samma resa
- Vi har höjt kompetensen på bred front och vågar vara transparenta eftersom vi har ökad insikt och kunskap om anläggningsbranschens leverantörskedjor. Vi har gemensamt i branschen, och tillsammans med materialleverantörerna minskat riskerna, men också börjat arbeta med att aktivt åstadkomma förbättringar i leverantörskedjan.
- Vi samverkar kring branschrelevanta verktyg, certifieringar och standarder – dessa ses mer som värdefulla än administrativ börda.

Denna målbild presenterades för branschen vid en branschgemensam workshop. Vid workshopen deltog representanter från beställarorganisationer, konsultbolag, entreprenörer och materialindustrin. Utifrån målbilden diskuterades hur vi gemensamt skulle kunna utmana branschen och tänkbar väg framåt. Det viktigaste att börja med är:
- Branschsamverkan
- Ta fram märkning/kriterier för gemensam nivå
- Involvera beställare
- Uppföljning av efterlevnad

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen - Analys avseende miljö och sociala risker", Stefan Uppenberg et al., WSP (52 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt