Projekt 13664 Avslutat Social hållbarhet i leverantörskedjan - från krav till verklighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har utförts som en vidareutveckling på tidigare projekt som finansierats av SBUF. Inom dessa projekt har de sociala och etiska riskerna för de vanligaste materialen i anläggningsprojekt analyserats, en målbild för branschen fastslagits och ett arbetssätt tagits fram.

Arbetssättet beskrivs i en vägledning som i viss utsträckning används men långt ifrån fullt ut och det råder fortfarande stor osäkerhet i branschen kring hur frågorna bäst ska hanteras. Detta projekt har ämnat att nysta i denna osäkerhet för att se hur arbetet kan få mer fart.

Syftet med projektet har varit att undersöka hur arbete med sociala och etiska frågor gentemot leverantörer av material och produkter bör implementeras i anläggningsbranschen för att det ska ge önskvärd effekt i leverantörskedjan, och identifiera hinder och framgångsfaktorer för praktisk implementering av arbetssätt och kravställning som främjar hållbara leverantörskedjor.

Brist på kompetens och resurser pekas ut som ytterligare hinder, vilket förstärks av att arbetet ofta görs inom enskilda projekt. Slutsatser från detta projekt är att nästa steg inom arbetet med hållbara leverantörskedjor bör innefatta en färdplan för hur branschens arbete med hållbara leverantörskedjor stegvis ska tas framåt, hur arbetet med krav och uppföljning bör se ut inledningsvis och hur det ska utvärderas och utvecklas i takt med att området mognar ytterligare.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt