Projekt 12205 Avslutat Miljöanpassad tvättning av grus och restprodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Efter genomförandet av tre kopplade SBUF-projekt sammanfattades situationen för restprodukter i anläggningsbyggande i en lägesrapport (SBUF 11847 "Uppföljning av projekt Restprodukter i anläggningsbyggandet", se länk nedan). Slutsatsen blev att en del restprodukter behöver bearbetas vidare för att ha en möjlighet att klara framtida krav och i rapporten föreslås ett utvecklingsarbete. Tvättning är en verksam åtgärd. Det förekommer redan för vissa ballastmaterial (SJ-makadam, ytbehandlingssten med mera). Sopningssand tvättas också till nytt grusmaterial för halkbekämpning.
Hanteringen av slam och vatten är nyckelfrågor för restprodukterna. Med dagens miljöorienterade syn på all industriell verksamhet är de frågorna lika viktiga för ballastnäringen.
Föreliggande projekt syftade till att identifiera åtgärdsbehov och välja respektive utforma processer som leder till en miljöriktig hantering av borttvättat slam och tvättvatten. Det handlar både om restprodukter och vanliga grusmaterial. Exempel på delmoment är miljöanpassning av tvätteknik för grusmaterial, hantering av slam och vatten från miljötvättat grus och miljöbehandling av återvunna material.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Miljöanpassad tvättning av grus- och restprodukter", Per Tyllgren, SVC och Skanska (32 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt