Projekt 12669 Avslutat Röntgenundersökning av bullerreducerande beläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet är att med hjälp av röntgenundersökning, CT-skanning, studera den inre porstrukturen hos asfaltprovkroppar tagna från en provsträcka bestående av bullerreducerandebeläggningar på E4:an utanför Huskvarna. Det finns ett stort intresse för bullerreducerande beläggningar som reducerar bullret vid källan, dvs buller som genereras mellan däck och vägbana. Denna typ av buller har blivit allt mer relevant då buller från motorer minskar med ökat antal elfordon ute på vägarna. Den bullerreducerande förmågan beror främst på beläggningens porstruktur samt textur. Dessvärre minskar den procentuella andelen hålrum med tiden, det är främst partiklar och vägdamm som fastnar. För att förbättra den akustiska livslängden har olika typer av rengöringsutrustningar utvecklats. Utvärderingen från dessa tester har inte varit entydiga, vilket har lett till att effekterna av rengöring har ifrågasatts. Det finns således ett behov av att kunna utvärdera porstrukturen före och efter rengöring. Föreliggande rapport har jämfört borrkärnor från en tvålagersbullerreducerande beläggning med syftet att utföra en djupanalys av borrkärnornas porstruktur.. • Analyserade provkroppar indikerar en god djupverkande effekt av rengöringen. • Kunskap erhållen från denna studie kan bidra till en ökad förståelse om mer optimal användande av bullerreducerande beläggningar för nordiskt klimat.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt