Artikel Rena asfaltbeläggningar reducerar buller

Publicerad

Genom att rengöra bullerreducerande beläggningar kan buller minskas.
Bullerreducerande beläggningar sätts igen av vägpartiklar. Effektiv rengöring kan användas för att förbättra porstrukturen och förbättra bullerreduktionen över tid.
Bullerreducerande beläggningar sätts igen av vägpartiklar. Effektiv rengöring kan användas för att förbättra porstrukturen och förbättra bullerreduktionen över tid.
Genom att rengöra bullerreducerande beläggningar kan buller reduceras har det här projektet kommit fram till. Projektets övergripande syfte har varit att öka kunskapen om hur bullerreducerande beläggningar sätts igen av vägpartiklar och att effektiv rengöring kan användas för att förbättra porstrukturen och förbättra bullerreduktionen över tid.

Genom att partiklar och vägdamm reduceras efter rengöring finns potential att både minska buller- och partikelemissioner. Igensättning av porstrukturen har undersökts genom datortomografi av nio stycken borrkärnor med varierande igensättningsgrad och ålder (2011 och 2014. Tre borrkärnor erhålls ett halvår efter utläggning (2011) inkl. en vinterperiod.

Dessa borrkärnor antas representera en relativt opåverkad porstruktur efter första vintern efter utläggning. Vidare erhölls sex borrkärnor från 2014 där tre var naturligt igensatta av trafiken och de andra tre efter rengöring med VÄGREN ute på vägen. Samtliga borrkärnor tog från närliggande ytor mitt mellan hjulspåren.

För att studera porstrukturen för testade borrkärnor har en datortomografiskanning utförts så att det kommunicerande hålrummet kunnat kvantifierats. Resultatet från denna studie gör gällande att det finns en stor potential och värde att underhålla bullerreducerande beläggningar. Från utförda analyser har följande slutsatser dragits:

  • Datortomografi "CT-skanning" tillsammans med bildanalys är ett kvalitativt och kraftfullt verktyg för att analysera porstrukturen hos bullerreducerande beläggningar.
  • Från tomografiundersökningen ges tydligt hur porstrukturen sätts igen av partiklar och vägdamm.
  • Vidare har visats att en passage av VÄGREN med högtrycksrengöring med tillhörande vakuumsug signifikant ökar det kommunicerande hålrummet.
  • Borrkärnorna från 2011 har ett kommunicerande medelhålrum på ca 13%, (övre lager ca 15% samt ca 11% för det undre lagret.
  • Borrkärnorna från 2014 (före rengöring) har ett kommunicerande medelhålrum på ca 1.5%, (övre lager ca 2.6% samt ca 0.3% för det undre lagret. Det är tydligt att hålrummet i porstrukturen har minskat med drygt 10% mellan 2011 och 2014.
  • Resultatet efter rengöring med VÄGREN visar att hålrummet ökat till ca 14% för både övre och undre lagret. Detta är en signifikant ökning och i paritet med hålrummet från 2011.
  • Eftersom borrkärnorna togs mitt mellan hjulspår antas att ingen effekt av omlagring i materialet.
  • Visuell studie av tvättad del av beläggning indikerar att effektiv rengöring minskar mängden partiklar i porstrukturen.
  • Datatomografiundersökningen bekräftar att effektiv rengöring kan öka hålrummet i porstrukturen i både övre och undre lagret.
  • Effekten av det ökande hålrummet kunde inte relateras till ökad bullerreduktion.
Resultat från bullermätningen visade på -0.7 dB till +0.7 dB. Orsaken till detta kan bero på att bullermätningen inte mätte bullret mellan hjulspåren samt att den tvättade ytan var för kort. Vidare hade ytan förseglats under 2013 vilket kan ha påverkat resultatet.

Bakgrund
Syftet med projektet var att med hjälp av röntgenundersökning, CT-skanning, studera den inre porstrukturen hos asfaltprovkroppar tagna från en provsträcka bestående av bullerreducerandebeläggningar på E4:an utanför Huskvarna.

Kontakt