Projekt 11640 Avslutat Bullerdämpande beläggningar - uppföljning och utvärdering av provsträckor på E18

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om bullerdämpande beläggningar genom fortsatta uppföljningar och utvärderingar av provsträckor med bullerreducerande beläggningar på E18 utanför Bålsta. Projektet utmynnade i underlag för utveckling av funktionskrav för tillämpning i kommande regelverk och kvalitetssystem. Samfinansiering med Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bullerdämpande beläggningar", Roger Nilsson, Skanska (45 sidor och bilagor),

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt