Projekt 13117 Avslutat Energibyggare - ett interaktivt kompetensutvecklingsverktyg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Ledande aktörer inom svensk byggsektor har i EU-projektet Swebuild startat ett samarbete för en samordnad kompetenshöjning inom energieffektivt byggande. SBUF-projektet avsåg kompletterande finansiering och därigenom stärkt genomförande i utvecklingen av ett yrkesöverskridande, webbaserat, interaktivt koncept för kompetensutveckling på byggarbetsplatsen - Energibyggare.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Energibyggare”, Carolina Dolff, RISE Samhällsbyggnad (åtta sidor). Projektet har utmynnat i webbplatsen www.energibyggare.se.
Projektet har varit lyckosamt och det webbaserade kompetensutvecklingsverktyget http://energibyggare.se/ har utvecklats och består idag av de sex modulerna Energibyggare gör skillnad (introduktion), Byggnaden som system, Värmeisolering, Lufttäthet, Fukt samt Installationer.

Genom Energibyggare tillgängliggörs och sprids befintlig kunskap och tidigare framtaget material om energieffektiva byggnader och förnybar energi. Genomförd utbildning kan registreras i en ID06-kopplad kompetensdatabas. Utbildningen är självinstruerande och presenteras med en lättillgänglig, engagerande ton i såväl text, bilder som animeringar. Verktyget nås via mobil, läsplatta och dator och kan användas såväl enskilt som i grupp. Hittills (december 2016) har närmare 1000 personer utbildats till energibyggare och över 500 personer är registrerade handledare för Energibyggare.


Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt