Projekt 12602 Avslutat BUSS: Build up skills - Swedish construction workers

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Build Up Skills är en del av programmet Intelligent Energy Europe (IEE) - ett EU-program som stöder energieffektivitet och förnybar energi. Build Up Skills Sverige, BUSS, är den svenska delen av ett större EU-projekt som genomförs i alla 27 EU-länder samt Norge, Schweiz och Makedonien.

Build Up Skills är en direkt följd av EU:s energi- och klimatmål om 20 procent energieffektivisering i bebyggelsen fram till år 2020, både vad gäller nyproduktion och vid renovering. Behovet av utbildning och fortbildning i byggbranschen är därför stort i hela Europa och hela byggsektorn behöver ställas om till ett mer energieffektivt byggande.

För att lyckas behöver byggnadsarbetare och installatörer mer kompetens om energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi. Fokus i satsningen från IEE ligger på yrkesutövare på byggarbetsplatser. Därför har inte beställarled och projektörer annat än indirekt omfattats av behovsanalysen. En viktig del av verksamheten är att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på byggplatsen.

Build Up Skills är uppdelat i två delar:
Del I: Nationell kartläggning och framtagning av en handlingsplan (föreliggande delrapport - nationell handlingsplan)
Del II: Utveckling av nya eller befintliga kurser och utbildningsprogram för vidareutbildning (utgångspunkt är denna nationella handlingsplan)

Del II bygger på det resultat som presenteras i denna nationella handlingsplan. Denna handlingsplan omfattar indirekt alla aktörer i ett byggprojekt, från beställare, arkitekter och konsulter till de yrkesverksamma på byggarbetsplatsen. De uttalade insatserna avser vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla på byggplatsen, till exempel byggnadsarbetare samt installatörer av system och deras arbetsledning. En del av kompetensutvecklingen tänks ske genom bättre kommunikation mellan aktörerna i ett projekt. Vidareutbildningen gäller vid byggandet av energieffektiva byggnader, samt att lära sig installera system för förnybar energi och att göra lågenergirenoveringar av byggnader. I Sverige har projektet även omfattat en översyn av grundutbildningen eftersom den anses stödja förbättringen av kompetensen inom alla dessa områden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BUILD UP Skills - Sverige. Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande", Lars Tullstedt och Åsa Douhan, bägge Sveriges Byggindustrier (80 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt