Projekt 13363 Avslutat Interaktiv utbildning i energieffektiv och klimatanpassad byggarbetsplats.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Byggprocessen står för cirka hälften av klimatpåverkan under ett byggnadsverks livscykel, och sammanlagt för 17-18% av Sveriges klimatpåverkan. Klimatpåverkan kommer från materialproduktion, transporter, arbetsmaskiner och energianvändning på arbetsplatserna.

Projektet syftade till att ge byggsektorns företag handfasta råd om hur de kan minska energianvändningen, och därmed både kostnader och klimatpåverkan, genom inköp, planering av byggarbetsplatserna och i produktionen.

Ur ett livscykelperspektiv är det viktigt att titta på hela kedjan i byggprocessen, från materialtillverkning, miljöpåverkan under bygg- och driftskedet till rivning och återvinning. Miljöpåverkan under driftskedet har man arbetat med under en längre tid, bl a med regler och föreskrifter om att minska energianvändningen under byggnadens livslängd. Byggskedet är däremot en del i byggprocessen som har fått ett fokus ur hållbarhetssynpunkt först under de senaste åren. Utsläppen av växthusgaser under drifttiden har minskat och fortsätter att minska. Utsläppen från material och byggskede däremot ligger kontinuerligt på en relativt hög nivå och inom detta område krävs insatser i form av regler, föreskrifter, praxis och utbildning för att höja medvetenheten och sätta fokus inom detta område.

Under förstudien/etapp 1 blev det tydligt att bör innehållet i den tänkta utbildningsmodulen bör breddas till att även innehålla miljö och klimatfrågorna för att hålla samman konceptet. Målet är fortfarande att öka kunskapen och ge handfasta råd till de personer som planerar byggarbetsplatser och inköp, och att försöka bidra till förändrat beteende och tankesätt hos yrkesarbetare ute på byggarbetsplatserna. Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagens medlemmar har rådighet över detta, och en utökning planeras i form av en andra etapp till föreliggande projekt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Interaktiv utbildning i energieffektiv och klimatanpassad byggarbetsplats", Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier (sju sidor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt