Artikel Energieffektiv komfortgolvvärme ger stor energibesparing

Publicerad

Energieffektiv komfortgolvvärme kan minska energianvändningen med upp till 65%. Enkla åtgärder som att begränsa installerad effekt samt installera användarvänlig och pedagogisk termostat gör stor skillnad.
Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har mycket stor spridning & varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet beroende på komfortgolvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt.
Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har mycket stor spridning & varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet beroende på komfortgolvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt.

Syftet med projektet har varit att ta fram ett större mätdataunderlag som åskådliggör energianvändning för konventionell respektive energieffektiv komfortgolvvärme i flerbostadshus. Tanken är att resultatet ska kunna ligga till grund för framtagandet av nya anvisningar från Sveby rörande beräkningsmetodik samt hantering av komfortgolvvärme vid projektering, produktion och uppföljning av nya energieffektiva byggnader. 

Tydliga beräkningsanvisningar som tar hänsyn till komfortgolvvärmeinstallationens energieffektivitet ökar möjligheterna för byggherrar att i sund konkurrens installera energieffektiv komfortgolvvärme då förhöjd fotkomfort i badrum och/eller WC efterfrågas i flerbostadshusprojekten.

Mätdata på uppmätt komfortgolvvärmeanvändning från fyra bostadsrättsprojekt med totalt tio byggnader och 291 lägenheter har samlats in och analyserats. Uppmätt elanvändning utslaget per lägenhet har stor spridning & varierar mellan 327 till 973 kWh/lägenhet beroende på typ av komfortgolvvärmeinstallation och flerbostadshusprojekt. Resultatet visar att en stor del av komfortgolvvärmeanvändningen i ett flerbostadshus härrör från ett fåtal höganvändande lägenhetsinnehavare. 

Flerbostadshus som har normalstora badrum och installerad effekt motsvarande 60-70 W/m2 golvyta som beläggs på cirka 75% av badrummens totala yta har ungefär hälften så stor komfortgolvvärmeanvändning jämfört med beräknad användning enligt Svebys nuvarande anvisningar, som används vid fastställande av byggnaders energiprestanda vid beräkning enligt BBR. Resultatet indikerar att komfortgolvvärmeanvändningen är direkt beroende av omgivningstemperaturen runt slingan (inomhustemperaturen) varför det är tveksamt om komfortgolvvärme bör normalårskorrigeras samt korrigeras med geografisk justeringsfaktor Fgeo, vid beräkning och fastställande av byggnaders energiprestanda enligt BBR.

En annan tydlig slutsats från mätresultaten är att projekt med lägst installerad effekt har lägst energianvändning och ett relativt tydligt samband mellan ökad installerad effekt och ökad uppmätt energianvändning kan identifieras. Resultatet tyder också på att en pedagogisk och lättanvänd termostat med tydlig presentation av börvärde och ärvärde minskar komfortgolvvärmeanvändningen . Genom analys av mätresultat och tekniska specifikationer på projektens komfortgolvvärmeinstallationer har ett förslag på definition av energieffektiv komfortgolvvärme tagits fram i projektet enligt nedan:

  • Ecodesign kompatibel termostat för rumsvärmare med lokalt gränssnitt för inställningar samt presentation av ärvärde och börvärdestemperatur.
  • Installerad golvvärmeeffekt bör inte vara högre än 60-70 W/m2 belagd yta, i bästa fall begränsas belagd yta till endast gångstråk samt ytor framför toalett och handfat.
  • Hårdvarukopplad maxtemperaturbegränsning av golvtemperaturen ställs på 25-26 °C.
  • Termostaten är inställd med förinställt tidsstyrningsläge och börvärde golvtemperatur 22 °C.
  • I våtrum som har ytor mot klimatskalsdelar installeras fungerande och korrekt injusterad rumsvärmare kopplad till byggnadens primära värmesystem som bidrar med erforderlig grundvärme.

Kontakt