Projekt 12619 Avslutat Standard för anläggningstransporter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektet "Effektiva anläggningstransporter" (SBUF 12517) har tagit fram en standard för att öka effektiviteten och minska miljöbelastningen vid transport- och maskintjänster. Med anläggningstransporter menas material som ballast (olika former av jord, sand och sten), betong, asfalt, schaktmassor, återvinning och byggavfall. Standarden kan också användas för liknande transportuppdrag som till exempel lyft med kranbilar och specialtransporter. Med maskintjänster menas uppdrag som utförs med mobila maskiner, till exempel för att gräva, schakta, krossa och lyfta.

Syftet med detta projekt var att redovisa och sammanfatta projektet och dess resultat. Det viktigaste resultatet från projektet är standarden Nordic e-Construction (NeC) som finns beskriven ur både verksamhets- och IT-perspektiv.

Grunden för standarden är en processbeskrivning som täcker hela flödet från planering, via order och leverans, till fakturering och uppföljning. Med processbeskrivningen som bas har det tagits fram en standard för den elektroniska kommunikation som ska förenkla hanteringen. Standarden har getts namnet Nordic e-Construction (NeC) och kan användas både i Sverige och internationellt. NeC består av åtta elektroniska standardmeddelanden. Dessa finns i form av så kallade affärsdokument som har användare som målgrupp och i form av specifikationer som har IT-avdelningar och system-leverantörer som målgrupp. Andra resultat från projektet är en termkatalog som finns i både svensk och engelsk version med beskrivning av de termer som kommuniceras i standardmeddelandena samt en ordlista med förklaring på de olika begrepp som förekommer i samband med anläggnings-transporter.

Under 2013 planerar flera av de deltagande företagen att starta pilotprojekt för att tillämpa den nya standarden. BEAst kommer att engageras i dessa för att säkerställa standardens praktiska funktion samt för att mäta effekterna av de processförändringar som användandet av standarden medför.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektiva anläggningstransporter" och standarden "Nordic e-Construktion (NeC)", Peter Fredholm, BEAst. Standarden med tillhörande dokumentation har publicerats öppet och kan fritt laddas ned från BEAsts webbplats.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt