Projekt 13572 Avslutat Förstudie - Moderna mätmetoder Damm/Kvartsdamm

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då respirabelt oorganiskt damm som innehåller kvarts bildas. Att exponeras för kvarts över det hygieniska gränsvärdet innebär flera allvarliga hälsorisker.

En granskning har gjorts av de mätmetoder som finns och används och som är under utveckling.
Granskningen visar att den enda metod som i dagsläget är tänkbar för att snabbt mäta exponering är filterprovtagning och analys med ett portabelt FTIRinstrument. Ett sådant instrument kostar i storleksordningen 150 000 – 300 000 kronor.

En alternativ metod, som har mer fokus på att kontrollera exponering för höga dammhalter, bygger på användning av partikelinstrument. Med dessa instrument flyttas fokus från att mäta exponering för kvarts till att identifiera dammande arbetsmoment och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det finns flera olika typer av partikelinstrument i olika prisklasser, från cirka 50 000 kronor och uppåt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Metoder för snabb och enkel mätning av exponering för kvarts i arbetsmiljön - Finns det?", Ann-Beth Antonsson, Ann-Marie Rydström och Björn Sahlberg, samtliga IVL.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt