Projekt 13990 Pågående Referensmätning av kvartsdamm inom väg och anläggning

Projekttid

Sammanfattning

Projektets syfte är att minska exponeringen för kvarts inom väg- och anläggningsarbete.
Målet är att utveckla referensmätningar som visar vilka åtgärder som behövs i olika
typsituationer för att de som utför arbetsuppgifterna inte ska exponeras för kvartshalter
över gränsvärdet men även att kontrollera exponeringen för de som arbetar i närheten av
typarbeten som alstrar och sprider kvartsdamm. Referensmätningarna ska kunna
användas för exponeringsbedömning vid väg- och anläggningsarbete.

Resultatet från projektet ska framförallt användas för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att halterna ska vara så låga att inte hygieniska gränsvärdet uppnås och vilka arbetsmoment som ger så mycket kvartsdamm att andningsskydd måste användas – även om flera åtgärder har vidtagits. Resultatet ska också användas för att bedöma exponeringen av de arbetstagare som själva inte bidrar till uppkomst och spridning av damm och som arbetar med andra arbetsuppgifter vid väg- och anläggningsarbetare.

Projektets effektmål
• Minskad risk för ohälsa till följd av minskad exponering för kvartshaltigt damm.
• Minskad oro bland våra medarbetare.
• Underlätta för branschen att leva upp till lagstiftningen om att göra exponeringsbedömningar, riskbedömningar och besluta om åtgärder.
• Minskad risk för sanktionsavgifter.
• Underlätta bedömning av vilka medarbetare som ska omfattas av medicinska kontroller.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt