Artikel Ny metod för exponeringsmätning av damm

Publicerad

Med portabelt FTIR-instrument kan man mäta minsta dammpartiklarna och snabbt vidta åtgärder.
Med filterprovtagning med ett portabelt FTIR-instrument kan man snabbt mäta exponering av de allra minsta dammpartiklarna som når som når längst ner i lungorna (respirabelt damm) och kvarts. Fokus flyttas till att identifiera dammande arbetsmoment och vidta åtgärder för att minska exponeringen från att mäta exponering för kvarts under en hel arbetsdag.
Med filterprovtagning med ett portabelt FTIR-instrument kan man snabbt mäta exponering av de allra minsta dammpartiklarna som når som når längst ner i lungorna (respirabelt damm) och kvarts. Fokus flyttas till att identifiera dammande arbetsmoment och vidta åtgärder för att minska exponeringen från att mäta exponering för kvarts under en hel arbetsdag.

Den enda metod som i dagsläget är tänkbar för att snabbt mäta exponering av de allra minsta dammpartiklarna som når längst ner i lungorna (respirabelt damm) och kvarts är filterprovtagning och analys med ett portabelt FTIR-instrument (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Ett sådant instrument kostar i storleksordningen 150 000 – 300 000 SEK.

Men en alternativ metod finns, som har fokus på att kontrollera exponering för höga dammhalter, som bygger på mätning med direktvisande partikelinstrument.

Med dessa instrument flyttas fokus från att mäta exponering för kvarts under en hel arbetsdag, till att identifiera dammande arbetsmoment och då vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det visar en granskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bakgrund

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då respirabelt oorganiskt damm som innehåller kvarts bildas. Att exponeras för kvarts över det hygieniska gränsvärdet innebär flera allvarliga hälsorisker.

Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts. Att snabbt kunna mäta vilka kvarts halter som anställda exponeras för eller som förekommer vid olika arbetsmoment som underlag för beslut om vilka åtgärder som ska genomföras för att skydda arbetstagarna är därför viktigt.

Dagens metoder för exponeringsmätning av respirabelt oorganiskt damm och kvarts, som utvecklades på 1970/80-talet, är tidskrävande och resultatet av mätningen redovisas ofta flera veckor efter att provtagningen har genomförts.

Det kan innebära att det arbete som utförts vid byggarbetsplatsen ofta har avslutats innan mätresultat erhålls. Dessutom krävs specialistkompetens för att kunna utföra provtagning och analys. Byggbranschen har därför lyft behovet av moderna, snabbare och billigare mätmetoder – gärna direktvisande instrument - som kan användas för att jämföra uppmätta halter med hygieniska gränsvärden för respirabelt damm och kvarts och som kan ge underlag vid exponeringsbedömningar.

Kvarts ingår i damm och utgör vanligtvis mellan 1 och 20 procent av det respirabla dammet på byggarbetsplatser. Det finns flera olika typer av partikelinstrument i olika prisklasser, från cirka 50 000 SEK och uppåt. Instrumenten kan mäta dammhalten i olika storleksfraktioner.

För bedömning av kvarts mäts respirabelt damm och kvartshalten utgör maximalt i storleksordningen 20 procent av dammet. Instrumenten kan användas för att studera hur dammhalten varierar under arbetsdagen, vid olika arbetsmoment och på olika ställen. På en byggarbetsplats påverkas anställdas exponering av bakgrundshalten av damm i lokalen, men framför allt av förekomst av särskilt dammande arbetsmoment och detta kan enkelt kontrolleras med ett direktvisande damminstrument.

FTIR-instrument (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) är en spektroskopisk mätmetod som jämför den absorberade energin från en infraröd ljuskälla. Man kan på detta vis identifiera material. Används till exempel vid mätningar av luftföroreningar. Fouriertransformen används för att konvertera datan till ett spektrum.


Kontakt