Projekt 14356 Pågående Kväverening länsvatten

Projekttid

Sammanfattning

Länsvatten består av regnvatten, grundvatten och annat dränvatten som rinner ut eller samlas i schakter från upplagda jord- och bergmassor, och som behöver avledas eller pumpas bort. Länsvatten innehåller ofta förhöjda halter av partiklar, föroreningar och näringsämnen så som kväve. I entreprenader som saknar tillgång till öppna dagvattenlösningar används oftast reningscontainrar som använder både fysiska och kemiska reningssteg, i dessa lösningar kan kvävereningen bitvis vara otillräcklig, komplicerad och kostsamma. Syftet med projektet är att undersöka biologisk rening med alger, kärlväxters alternativt mikroorganismers, förmåga att rena länsvatten från kväve i mobila behållare.

Projektet kommer ge kunskap för att utveckla kostnadseffektiva reningslösningar som kräver mindre tillsyn och nyttjar naturliga processer för att rena vattnet från våra anläggningsprojekt. Projektets inriktning ligger inom SBUF:s fokusområde Hållbarhet och Agenda 2030, och främst målet inom Ekosystem och Biologisk mångfald som gäller bevarande, återställande och hållbar användning av ekosystem på land, i sötvatten och deras ekosystemtjänster.

Projektet utgörs av en försökstudie om kväveupptagningsförmåga hos ett urval av alger och kärlväxter. Projektet kommer genomföras under perioden april – oktober 2024. Deltagare i projektet är NCC, PEAB och Skanska.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt