Projekt 14385 Pågående Kartläggning av dricksvattenuttag för bygg- och anläggningsprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Inom bygg och anläggningsprojekt används stora mängder dricksvatten till arbetsmoment så som pålning, borrning, berg- och tunnelarbete. Vid borrning kan uttaget av dricksvatten vara hundratals liter per minut. Dricksvattenförsörjning kräver stora samhällsinsatser i form av uppbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenreningsanläggningar och användande av kemikalier och bakterier vid vattenrening. Bygg- och anläggningsbranschens uttag av dricksvatten är till vår kännedom inte kartlagt men förmodligen använder sektorn stora dricksvattenvolymer. I många fall så kräver arbetsmomenten nog egentligen inte vatten med dricksvattenkvalitet. Syftet med detta projekt är att höja kunskapsnivån om vattenanvändning i arbetsmoment under produktion inom bygg och anläggning och om vilka möjligheter som finns för att återanvända vatten.

Målet är att kartlägga vattenanvändningen för arbetsmoment under produktion och identifiera åtgärder som kan minska dricksvattenanvändningen. Projektet är avgränsat till att studera vanliga arbetsmoment inom grundläggning och tunneldrivning och består av en litteraturstudie, intervjuer och materialflödesanalys med fokus på dricksvattenflöden till olika arbetsmoment.

Projektet kommer ge viktig kunskap för att kunna sätta rimliga mål för vattenminskning i projekt och kopplar an till hållbarhetsredovisningskrav om vattenförbrukning. Projektets inriktning ligger inom SBUF:s fokusområde Hållbarhet och Agenda 2030, och främst målet Rent vatten

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt