Projekt 12655 Avslutat Projekt länsvatten - Användbar teknik och upphandlingsfrågor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att identifiera de frågeställningar som olika aktörer ställs inför vid planering och genomförande av länsvattenhanteringen i ett anläggningsprojekt, samt att föreslå vägar för att nå en god praxis kring upphandling av detta. Vidare föreslås och beskrivs lämpliga tekniker och kontrollmetoder för länsvattenrening. Därutöver sammanställs hur länsvattenhantering sköts i andra länder och vilka lärdomar som kan dras från detta.

Fokus vid hantering av länsvatten är ofta att minimera mängden partiklar i länsvattnet för att undvika grumling av recipienten. I många fall är föroreningarna i vattnet partikelbundna varför föroreningar fångas upp när vattnet renas från partiklar. I vissa fall kan lösta organiska ämnen eller metaller i vattnet vålla problem. Detta medför att det kan krävas ytterligare reningssteg. Recipientens känslighet och behov av skydd mot främmande ämnen och partiklar är grundläggande information för att avgöra om och hur länsvattnet ska renas.

I Sverige finns ett behov av att koppla ett helhetsgrepp kring länsvattenfrågor. Bland annat saknas god praxis kring upphandling, vilket gör att problem kan uppstå när entreprenören ska bedöma lämpliga insatser för länsvattenhanteringen. Detta medför att slutresultatet kan variera stort från det bedömda resultatet, dels i kostnader men även i reningsgrad. Viktiga steg i planeringen av ett projekt för att kunna göra en god bedömning av lämpliga insatser har identifierats. Dessa består i att i ett tidigt skede bedöma recipientens känslighet och karaktären av det länsvatten som kommer uppkomma med avseende på halter och flöden. Utifrån detta kan en lämplig reningsteknik med rätt kapacitet fastställas. Det primära syftet med rening av länsvatten är ofta att minska mängden partiklar i vattnet.

I rapporten redovisas den omsättningstid som krävs i en damm eller container för att uppnå en viss reduktion av mängden partiklar för olika partikelstorlekar (jordarter). Som ett resultat av projektet ges också förslag på reningstekniker för länsvatten i anläggningsprojekt. Teknik väljs beroende på länsvattnets föroreningsgrad och vilka krav som ställs på det behandlade vattnet. En uppdelning har gjorts i fem olika tekniknivåer, från enkel billig teknik till mer avancerad dyrare teknik. I rapporten ges också förslag på provtagnings- och kontrolltekniker för länsvatten, från teknik med lägst kostnader och lägst kontroll till teknik med högst kostnader och bäst kontroll. För att upphandlingar av länsvattenhantering ska fungera bättre föreslås att ett helhetsgrepp tas kring länsvattenfrågor genom hela projektet. Detta nås genom att man genom hela projektet fokuserar på recipientens känslighet, genomför en riskbedömning av eventuellt förorenat länsvatten, har en genomtänkt upphandling med fokus på kalkylerbarhet, samt gör uppföljning av reningsanläggningen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hantering av länsvatten i anläggningsprojekt - Användbar teknik och upphandlingsfrågor", Malin Norin och Johan Magnusson, NCC (71 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt