Projekt 11672 Avslutat System för stabilisering av jord och berg genom frysning. Etapp 2 Doktorandprojekt; Frysning av jord och berg, prognos av deformationer och spänningar.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftade till att utveckla en prognosmetod som kan förutse hur jord och berg uppträder under frysförloppet samt kan ge en större förståelse för hur omgivande bebyggelse och andra faktorer påverkas av en jordfrysning. Omfattade teoretiska studier och fältförsök. Samarbete med Botniabanan AB, Vägverket Region Stockholm och LTU. Samfinansiering med Banverket.

Slutredovisningen utgörs av doktoravhandlingen "Artificial Ground Freezing in Clayey Soils", Teddy Johansson, KTH (202 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt