Projekt 11339 Avslutat System för stabilisering av jord och berg genom frysning. Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftade till att utveckla en prognosmetod som kan förutse hur jord och berg uppträder under frysförloppet samt en större förståelse för hur omgivande bebyggelse och andra faktorer påverkas av en jordfrysning. Omfattade teoretiska studier och fältförsök. Samarbete med Botniabanan AB, Vägverket Region Stockholm och LTU. Samfinansiering med Banverket.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsaten Frysning av jord och berg vid tunnelbyggande - studier av deformationer och spänningar, etapp 1, Teddy Johansson, KTH samt tidskriftsartiklar och en sammanfattning (10 sid). Projektet fortsätter med sikte på doktorsexamen.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt