Projekt 12257 Avslutat Kunskapsspridning-Broar med integrerade landfästen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Samverkansbroar är en populär lösning i många länder och ett väletablerat alternativ till konventionella betongbroar. Deras konkurrenskraft är bland annat beroende av brolägets förutsättningar, lokala kostnader för material och personal samt entreprenörens erfarenhet. En stor fördel hos samverkansbroar jämfört med betongbroar är att stålbalkarna kan bära egentyngden hos form och betong vid gjutningen.

En annan viktig fördel är kortare byggtid, vilket minskar trafikstörningarna och därmed inte bara sparar pengar för entreprenören utan även för trafikanterna, en aspekt som länge varit förbisedd. Nya studier visar på vikten av att inte bara ta hänsyn till produktionskostnaden vid val av brotyp, utan även till byggtiden och dess påverkan på nationalekonomin.

Numera ställs följande krav på broar, samtliga av dessa uppfylls av samverkansbroar:
- Låga kostnader för uppförande och underhåll
- Kort byggtid, vilket ger en lägre kostnad för trafikproblem under själva bygget
- En konstruktion som inte medför någon betydande störning för trafik under bron
- Minimala trafikstörningar på grund av underhåll.

Alla ovanstående krav uppfylls givetvis också av broar med integrerade landfästen. Med integrerade landfästen menas att broöverbyggnad och landfäste byggs samman till en samverkande enhet. Grundläggningen görs med flexibla pålar som gjuts in i överbyggnaden. Dessutom har denna brotyp en potential att slå ut alla traditionella broar med övergångskonstruktioner eftersom de inte bara minskar produktionskostnaden utan även minskar de ekonomiska och socioekonomiska kostnaderna.
- Överbyggnaden kan dimensioneras relativt slank, med minskad konstruktionshöjd och mindre behov av markarbeten. Detta leder i sin tur till lägre kostnader för material, tillverkning, transport och byggande.
- För vissa spännvidder kan integrerade broar utföras utan mellanstöd, vilket förenklar byggandet av bron eftersom trafikstörningarna under bron minskar avsevärt.
- Frånvaron av lager och övergångskonstruktioner gör att underhållskostnaderna kan minskas avsevärt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Design Guide - Dimensionering av ekonomiska och långsiktigt hållbara samverkansbroar med integrerade landfästen", Milan Veljkovic (et al.), LTU (76 sidor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt