Projekt 14182 Pågående Klimatpositiva grannskap - Del 1. Förstudie

Projekttid

Sammanfattning

Projektet är en förstudie med intentionen att bidra och utgöra uppstarten av ett större arbete med att vidareutveckla LFM30:s Metod för klimatbudget, från att gälla enskilda byggnadsverk till den bebyggda miljön på kvarters- och stadsdelsnivå. Syftet är att byggbranschen på sikt ska få tillgång till ett hjälpmedel när nya grannskap/stadsdelar ska utvecklas och byggas, eller gamla ska uppgraderas. Vi tror också att en gemensam modell och gemensam målsättning gör att viktiga erfarenheter från byggskedet kommer att tas tillvara bättre i planskedet. Målet är att i dialog med kommuner, våra medlemsföretag, sakkunniga och intressenter utveckla och föreslå huvuddragen för en process för hela plan- och byggskedet för att uppnå slutresultatet klimatpositivitet. Syftet är således att främja samverkan mellan olika aktörer för att kunna bidra till utveckling och byggande av klimatpositiva grannskap (samt kvarter och stadsdel) i enlighet med LFM30:s Metod Klimatbudget. Förstudien vill inleda ett arbete som kan bli betydelsefull för måluppfyllnad i bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfrihet genom att skapa en definition och ett ramverk som kommer att medverka till minskad klimatpåverkan från byggskedet av hus och anläggningar, minskad energianvändning, ökad flexibilitet av bebyggd yta, ökad cirkularitet och klimatsmart återbruk samt kolsänkor som klimatåtgärd på grannskapsnivå.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt