Projekt 13684 Avslutat Förstudie: Hur kan vägöverbyggnader värderas ur ett livscykelperspektiv?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie var därmed att skapa förståelse inom sektorn för hur livscykelanalyser kan appliceras i (1) samtliga skeden för vägöverbyggnader, (2) vid upphandling samt (3) hur samhällsnyttan påverkas på kort respektive lång sikt.

Ur ett långsiktigt perspektiv identifierades fem orsaker till branschens svårigheter att implementera ett livscykelperspektiv i hela värdekedjan.

1. tillräcklig kunskap för att hantera frågan på ett optimalt sätt

2. tydliga riktlinjer både inom och mellan olika organisationer, där riktlinjerna innefattar både ett tydligt ansvarstagande och en tydlig kommunikation.

3. datahantering ytterligare en dimension, där bristande uppföljning av data eller beräkning av fel data kan skapa långvariga problem.

4. Känslor anses vara en av rotorsakerna till branschens svårigheter att implementera LCA (5) en annan rotorsak relationen till pengar och ekonomisk tillväxt.

Utifrån de fem orsaker som identifierats har tio åtgärdspunkter identifierats:

1. Konkurrens på fler parametrar
2. Ökade förutsättningar för FoU
3.Upphandling ur ett klimat- och livscykelperspektiv
4. Högre klimatkrav vid upphandling
5. Ökat ansvarstagande
6. Ökad kunskap och resurser
7. Återuppbygga tillit och engagemang
8. Datahantering och -analys
9. Spelregler
10. Branschgemensam grupp för klimatet


Baserat på dessa tio punkter rekommenderas att fortsatta studier bedrivs inom:

1. Materialanvändning
2. Bevarande och utökande av branschens humankapital
3. Upphandling och garantitider
4. Datahantering

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt