Artikel 10 åtgärdspunkter för minskad klimatpåverkan vid vägbyggnation

Publicerad

För livscykelperspektiv i värdekedjan - erfarenheter och slutsatser.
Syftet med det här projektet var att skapa förståelse för hur livscykelanalyser kan appliceras i samtliga skeden för vägöverbyggnader, vid upphandling samt hur samhällsnytta påverkas.
Syftet med det här projektet var att skapa förståelse för hur livscykelanalyser kan appliceras i samtliga skeden för vägöverbyggnader, vid upphandling samt hur samhällsnytta påverkas.

För att nya material, lösningar och metoder ska kunna utvecklas behövs kunskap om hur deras  klimatpåverkan ska värderas i ett livscykelperspektiv. Syftet med denna förstudie var att skapa förståelse hur livscykelanalyser kan appliceras i samtliga skeden för vägöverbyggnader, vid upphandling samt hur samhällsnyttan påverkas på kort respektive lång sikt.

Projektet syftade också till att koppla samman identifierade behov, möjligheter och hinder med pågående projekt inom bland annat MISTRA Carbon Exit, Smart Built Environment och SBUF-projekt med fokus på livscykelperspektiv och minskad klimatpåverkan samt beakta erfarenheter och slutsatser från dessa projekt. 

Utifrån de fem orsaker som identifierats har tio åtgärdspunkter identifierats:
1. Konkurrens på fler parametrar
2. Ökade förutsättningar för FoU
3. Upphandling ur ett klimat- och livscykelperspektiv
4. Högre klimatkrav vid upphandling
5. Ökat ansvarstagande
6. Ökad kunskap och resurser
7. Återuppbygga tillit och engagemang
8. Datahantering och -analys
9. Spelregler
10. Branschgemensam grupp för klimatet

Baserat på dessa tio punkter rekommenderas att fortsatta studier bedrivs inom:
1. Materialanvändning
2. Bevarande och utökande av branschens humankapital
3. Upphandling och garantitider
4. Datahantering

Bakgrund
En klimatlag trädde i kraft 1 januari 2018 i Sverige som befäster att regeringens klimatpolitik ska utgå från målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Sveriges ambition att vara ett föregångsland i klimatomställningen bör vara ett övergripande mål för närings- och innovationspolitiken.

Trafikverket har tagit viktiga steg inom klimatfrågan genom att ställa klimatkrav i entreprenader och projekt. Exempelvis är Trafikverkets klimatkalkyl ett verktyg som används för att beräkna byggande, drift och underhåll av infrastruktur samt dess energianvändning och genererat klimatpåverkande utsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Kontakt