Projekt 12395 Avslutat Funktionell rengöring av bullerreducerande beläggningar - etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Störande trafikljud ses som ett folkhälsoproblem och har uppmärksammats av både EU och WHO. Trots att däck och fordon har blivit allt tystare under de senare åren har inte den totala trafikbullerexponeringen minskat utan snarare ökat i takt med trafiken. Det finns därför att stort behov av effektiva åtgärder för bullerbekämpning.

Intresset för bullerreducerande beläggningar har funnits länge, men det har varit svårt att åstadkomma slitstarka beläggningar med tillfredsställande livslängd som samtidigt har kvar sin bullerdämpande effekt mer än något eller några år. Det är framför allt den nordiska vintern samt behovet av dubbdäck som har betingat problem som kortlivad akustisk och teknisk livslängd.

I föreliggande rapport har lovande och tillgängliga rengöringsutrustningar testats och utvärderats utifrån svenska förhållanden. Studien baseras på ett begränsat antal utrustningar samt några få beläggningstyper, varför resultaten endast skall tolkas som indikativa och främst gäller testade utrustningar i kombination med testade beläggningstyper och lokala förhållanden.

Av de testade rengöringsutrustningarna har de med roterande högtrycksmunstycken i kombination med kraftig sugförmåga visat sig ha bästa rengöringsförmåga. Kapaciteten hos utrustningarna varierar beroende på effektiv rengöringsbredd, hur frekvent vatten måste fyllas på och hur ofta uppsuget material (spolvatten och slam) måste tömmas.

Slutligen kan konstateras att bullerdämpande beläggningar är ett relativt kostnadseffektivt sätt att minska trafikbuller i Sverige. Ett antal försök och tester har utförts under de senare åren med varierande resultat. Resultatet från denna uppföljning visar att bullerreducerande beläggningar kan vara ett mycket bra alternativ eller komplement till mer traditionella åtgärder om de används på rätt ställe och under rätt förhållanden.

Nordiskt klimat och dubbdäcksanvändning är inget hinder, men ställer högre krav på de bullerdämpande beläggningarna och på utökat underhåll då porstrukturen sätts igen snabbare beroende av hög andel dubbdäcksanvändning. För att bibehålla den akustiska livslängden krävs att dessa beläggningar kan rengöras på ett effektivt sätt för att återfå en del av bullerreduktionen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Funktionell rengöring av bullerdämpande beläggningar", Roger Nilsson, Skanska (100 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt