Projekt 13641 Avslutat Arkitektens handbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Vid den genomförde workshopen och de intervjuer som genomförts i projektet har
framkommit ett mycket tydligt önskemål om att som hjälpmedel få de vanligaste SIS
badrummen för bostäder uppritade med sina VVS-installationer med tillhörande
komponenter och schakt vilket vi gjort och redovisat i denna rapport. Vi har med våra
lösningar besvarat 8 av 10 prioriterade önskemålen. De två återstående har förts vidare till
Boverket eftersom den ligger utanför våra möjligheter att påverka.
För att bli till verklig nytta i det dagliga arbetet på arkitektkontoren måste dessa typbadrum
sedan vara tillgängliga för nedladdning i de förekommande formaten vilka är pdf, dwg,
IFC, Archicad samt Revit.
De föreslagna lösningarna kommer att inarbetas i Arkitektens handbok och Arkitekt 2.0 för
att sprida kunskap om behovet för plats för installationer. Handböckerna kommer sedan att
hänvisa vidare till de digitala nedladdningsbara lösningarna som kommer att finnas
tillgänglig på hemsidan sakervatten.se. Dessa lösningar kommer att behöva uppdateras för
nya branschregler och andra ändrade förutsättningar varför det är viktigt att alltid ladda ner
senaste versionen från denna hemsida.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt