Projekt 13446 Avslutat Typlösningar för schaktbottnar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Efter ett flertal träffar med representanter för hela branschen kan vi konstatera att det ännu inte finns ett fungerande sätt att utföra schaktbottnar som uppfyller kraven i BBR. Engagemang och idérikedom har varit stor under projektarbetet och vi har gemensamt kommit fram till ett förslag på uppbyggnad av en schaktbotten.

Schaktbottens täthet har testats hos Swerea KIMAB och analys av provresultaten har sammanställts. Den svagaste punkten visade sig vara tätskiktets infästning mot flänsar av plast eller metall vilket i första hand blir kritiskt vi infästningen mot läckageindikeringens spygatt och i andra hand vid infästning mot rörhylsor. Den tänkta lösningen kräver också att nya produkter för läckageindikering och tätningsmuffar som tål 60°C kontinuerligt tas fram. Arbetet med detta pågår och projektet har fått ta del av 3D utskrivna prototyper. Seriemässigt producerade produkter kan i bästa fall finnas i handeln inom 6-12 månader. Utöver att uppfylla de tekniska kraven måste också den föreslagna lösningen vara praktisk att genomföra på byggarbetsplatsen och inte i onödan fördyra produktionen. Detta kräver att en detaljerad byggordning och arbetsberedning tas fram och gränsdragningen mellan bygg-, tätskikts- och prefab-leverantör blir tydlig. Det senaste blir extra angeläget om man i stället för platsbyggda schakt väljer stamfördelarskåp, prefabricerade schaktbottnar eller hela schakt.

Vår bedömning är att den totala kostnaden, direkta kostnader och tid, för ett platsbyggt schakt som i alla detaljer uppfyller gällande bygg- och branschregler förmodligen i standardiserad nyproduktion överstiger kostnaden för ett schakt med prefabricerad botten eller ett helt prefabricerat schakt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Typlösningar för schaktbottnar", Anders Neander, PUMAB, och Fredrik Runius, Säker Vatten AB (22 sidor kompletterat med en broschyr "Tappvattenschakt", en rapport från testning av schaktbottnars vattentäthet och ett förslag till arbetsföljd vid tätning av slitsbottnar).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt