Projekt 14032 Avslutat Klimatreducerad betong – Miljöpåverkan i ett slut-skede

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Resultaten den fallstudie som genomförts inom Västlänken etapp E02 Centralen genom traditionella analysmetoder visar att klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS inte innebär sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong, men att materialet sällan överstiger kraven för KM (känslig markanvändning) vilket innebär vissa restriktioner i att kunna återanvända materialet på plats.

Ett delmål i projektet var att identifiera fortsatta möjliga utvecklingsområden. Under workshops med projektets referensgrupp har olika lösningar på problemställningarna diskuterats. Bland annat framgår att det finns behov av en systematisk metod för provtagning och analys av betongmassor och anpassade analyspaket för ändamålet och specifika rikstäckande riktlinjer för återanvändning av krossad betong i mark.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt