Projekt 14032 Pågående Klimatreducerad betong – Miljöpåverkan i ett slut-skede

Projekttid

Sammanfattning

För att möta de allt strängare klimatkrav som bygg- och anläggningssektorn ställs inför krävs mer klimatneutrala byggmaterial, samt en omställning från linjära till cirkulära resursflöden. Användningen av klimatreducerande tillsatsmaterial i betong ökar, där de vanligaste idag utgörs av biprodukter från andra industriprocesser. För att möta efterfrågan forskas även på andra material såsom bioaskor och kalcinerade leror.
I dagsläget återvinns betong främst genom att ersätta jungfruligt material vid markutfyllnad, möjligheterna begränsas dock av betongens innehåll av tungmetaller, utöver yttre föroreningar från användningsskedet. Provtagning och karaktärisering av krossad rivningsbetong krävs för att kartlägga risker för urlakning av föroreningar i mark och vattendrag. Vilka föroreningsnivåer som är acceptabla skiljer sig från driftskedet, och är fortfarande otydliga. Syftet med studien är att utreda förutsättningar för framtagande och användande av klimatreducerande tillsatsmaterial i betong, samt att undersöka vilka negativa miljöeffekter dessa riskerar att ge upphov till vid återvinning som markutfyllnad.
Studien omfattar en erfarenhetssammanställning från branschen, en undersökande litteraturstudie och en fallstudie med provtagningar och analyser inom ett pågående infrastrukturprojekt där betong med klimatreducerande tillsatsmaterial används, och där restbetong används för markutfyllning.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt