Artikel Digitalisera för att underlätta återvinning av klimatreducerad betong

Publicerad

En utökad användning av klimatreducerade tillsatsmaterial innebär en större variation av betongens sammansättning. Systematisk användning av digitala spårningsverktyg ger en tydligare bild över betongens innehåll och förbättrar cirkulär hantering.
Klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS innebär inte sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong
Klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS innebär inte sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong

I en cirkulär ekonomi ser vi inte restbetong från rivning som  avfall utan som en värdefull resurs som kan ersätta jungfruliga material och därigenom minska både klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck.

Den fallstudie vi gjort i det här SBUF-projektet, inom Västlänken etapp E02 Centralen, visar genom traditionella analysmetoder att klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS inte innebär sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong, men att materialet ofta överstiger kraven för KM (känslig markanvändning) vilket innebär vissa restriktioner i att kunna återanvända materialet.

Resultatet av fallstudien och studiens kunskapssammanställning visar tydligt att det saknas en systematisk metod för provtagning och analys av betongmassor och specifika rikstäckande riktlinjer för återanvändning av krossad betong i mark.

Klimatomställningen som pågår innebär dessutom att mer och fler olika bindemedel kommer användas i betongen framöver, därför behövs även specifikt anpassade kemiska analyspaket så att inte nya ämnen missas.

Kartläggningen av verktyg för miljöpåverkansbedömning och spårning av ingående material inför driftskedet visar vidare att det behövs fortsatt utveckling och tillämpning av digitala stöd, för att lagra och förvalta information från betongtillverkningen och underlätta för framtida återvinning.


Kontakt