Projekt 11194 Avslutat System för riskhantering vid arbete i jord och berg - Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftade till att bygga upp en kunskapsplattform för riskhantering i byggprocessen och särskilt att utveckla ett system för riskhantering vid byggande i jord och berg där tekniska och icke-tekniska risker kan hanteras.

Redovisningen av denna etapp av projektet utgörs av en sammanfattning (4 sid) samt en licentiatuppsats, två artiklar i Bygg och Teknik, fyra bidrag till internationella konferenser och två examensarbeten.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt