Projekt 13299 Avslutat Entreprenörernas fuktsamverkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

På initiativ av entreprenörerna bildades en branschgemensam grupp "Entreprenörernas fuktsamverkan" under en försöksperiod av två år för att öka utbytet kring fuktfrågor mellan entreprenörer och akademi, Fuktcentrum.

Syftet är att bidra till verksamhetsnära fuktforskning genom att branschgemensamt träffas i ett forum för att utbyta och insamla erfarenheter av problemområden och utredningsbehov för att säkra verksamhet med avseende på fukt och fuktrelaterade problem.

Konsekvenser av fuktrelaterade problem, till exempel enstegstätade fasader, är ofta kostsamma och leder till negativ publicitet för branschen.

Byggbranschen är under ständig förändring. För närvarande är klimatfrågor och produktivitetsfrågor mycket aktuella. Båda dessa drivande faktorer innebär en påverkan, på material, konstruktioner och produktionsmetoder. Förändringar drivs av alla olika aktörer i branschen, leverantörer, byggherrar, konsulter med flera men entreprenören är ofta ansvarig för den sammansatta konstruktionen och funktionsansvaret innebär att vi som entreprenörer måste veta vilka risker vi tar för att kunna hantera dem.

Utmaningarna är i stor utsträckning branschgemensamma, då entreprenörerna använder samma eller liknande material och byggtekniker. Frågan om behovet av en branschgemensam grupp kring fuktfrågor har väckts inom SBUF projektet Produktionsplanering Betong. Entreprenörerna har haft svårt att samla sig branschgemensamt då den dagliga verksamheten tynger den enskilde entreprenörens engagemang.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Behov av fuktrelaterad FoU", Charlotte S Tengberg och Hans Hedlund, bägge Skanska, Fredrik Gränne, NCC, Mattias Gunnarsson, Peab, och Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
Relaterade projekt