Projekt 12035 Avslutat Realtidsoptimering av krossanläggningar, Fas II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Detta projekt var en fortsättning på det arbete som startades i projektet "Realtidsoptimering av krossanläggningar krossanläggningar". Syftet var att öka produktiviteten i krossanläggningar genom att ta fram metoder som i realtid kan hitta optimala parameterinställningar automatiskt för krossprocessen.

Det har länge varit ett önskemål att under drift kunna optimera krossanläggningar. Om inställningarna av krossprocessen kunde justeras kontinuerligt för att möta uppkomna processvariationer skulle utbytet i processen kunna maximeras i varje tidsögonblick. Totalt sett skulle då ett optimalt krossresultat uppnås med hänsyn till den befintliga processutrustningen och bergmaterialets förutsättningar. De fullskaleförsök som genomfördes i projektets första del visade på stor produktivitetspotential.

Optimering av en krossanläggning kan genomföras i realtid om återkoppling av produktionsresultatet införs. Återkoppling förutsätter tillräckligt bra givare eller sensorer som direkt eller indirekt bestämmer kornstorleksfördelningar samt regleralgoritmer som förmår styra processutfallet i önskad riktning. Projektet Realtidsoptimering av krossanläggningar, fas II syftade till att vidare utveckla teknik och metoder som medger återkoppling och styrning i syfte att optimera utbytet i fragmenteringsprocesser. Syftet var att algoritmerna skall vara adaptiva, det vill säga automatiskt anpassa sig till den process som algoritmen verkar i.

Resultatet från projektet blev att utbytet av färdigt material ökar samtidigt som resursförbrukningen minskar. Därmed minskar produktionskostnaden samtidigt som kvalitetsaspekter nu uppfylls för de olika produkterna.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Real-time optimization of cone chrushers", Erik Hulthén, Chalmers (58 sidor och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt