Projekt 13962 Avslutat Bestämning av stenmaterials ljushet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ljushet och vithet är inte samma sak
Det är viktigt att rätta och rimliga krav ställs på ballast och bergmaterial. Syftet med detta projekt har varit att öka branschens kunskapsnivå om stenmaterials ljushet samt ta fram numeriska underlag för stenmaterialets ljushet. Preciserade gränsvärden skapar tydligare spelregler för såväl entreprenörer som beställare vid upphandling. Projektet har genomfört en kortare litteraturstudie och gjort ett flertal experimentella försök på stenmaterial från täkter och befintliga anläggningar. Man genomförde också tre mixförsök för att utreda ljushetsvärdets och färgnyansens påverkan vid olika blandningsförfaranden.

Ljushetsvärdet förändras logaritmiskt
Resultatet av de experimentella försöken visade på att ett bergmaterials ljushetsvärde förändras logaritmiskt, med höga ljushetvärden för finkornigt material och en utplaning vid en fraktionsstorlek på 1–2 mm. Stenmaterialets färgnyans var däremot konstant oberoende av fraktionsstorlek. Resultatet visade även på att materialets ljushetsvärde ej beror av dess färgnyans, vilket medför att en kravställning för ljusa vägbeläggningar inte bör innehålla kravspecifikationer för både ljushet och färgnyans. Vidare visade resultatet på att fler bergarter än kvartsit uppnår goda ljushetsvärden och även mörka material kan användas för att uppnå ljusa vägbeläggningar.

Det går att blanda bergarter
Det bör därmed inte finnas något hinder för att blanda bergmaterial med olika bergarter till beläggningar med ljushetskrav, förutsatt att de möter det numeriska gränsvärdet för ljushet.

Det skulle gagna hela branschen att öppna upp för användning av andra bergarter än kvartsit, vilket också skulle bidra till positiva effekter för klimat och miljö genom kortare transporter och en bättre resurshushållning.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare