Projekt 13962 Pågående Bestämning av stenmaterials ljushet

Projekttid

Sammanfattning

Vid upphandlingar finns alltid kravspecifikationer att ta hänsyn till och för vissa beläggningar förekommer krav på ballastens ljushet. Detta framförallt i tunnlar. För att verifiera vinnande anbudsgivares sten görs idag endast en okulärbesiktning av stenmaterialets ljushet. Eftersom inga numeriska gränsvärden finns råder kunskapsbrist för såväl beställare och entreprenörer att veta vilka material som är tillräckligt ljusa, vilket leder till att upphandlingsprocessen hämmas. Projektet syftar till att öka branschens kunskapsnivå om olika stenmaterials ljushet samt ta fram numeriska underlag för stenmaterialets ljushet. Ljusheten undersöks genom att; 1) olika stensorters ljushet analyseras var för sig och i olika blandningskonstellationer; 2) stenmaterial i befintliga tunnelbeläggningar analyseras; för att 3) ta fram numeriska underlag för framtida gränsvärden vid upphandling.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare