Projekt 14375 Pågående Vägbeläggningars ljushetskrav

Projekttid

Sammanfattning

Vid asfaltupphandlingar finns ibland krav på ballastens ljushet. Oftast görs endast okulär besiktning, då numeriska ljushetskrav på ingående material saknas. SBUF-projekt 13962 visar att flera bergarter uppnår goda ljushetsvärden och att ljushet kan bestämmas innan utläggning. Genom att precisera ljushetskrav kan onödiga transporter och utvinning av ändliga resurser minska, vilket minskar CO2-belastningen. Samtidigt kan ljusare beläggningar ha oönskade effekter på närmiljön.

Ett stort förankringsarbete har genomförts, där såväl Trafikverket, enskilda kommuner och entreprenörer ser stora behov av ett likriktat arbetssätt och ökad kunskap om ljushet i relation till vägbeläggningar.

Syfte och mål: Ta fram underlag till en metodbeskrivning för hur ljushet ska kravställas för vägbeläggningar.
Delmål: A) Översyn och lämplighetsbedömning av instrument och mätmetoder för ljushetsmätning av vägmaterial.
B) Undersökning av hur ljushet kravställs i Sverige och andra länder för vägbeläggningar, samt i andra branscher.
C) Överbrygga kunskapsgapet mellan ljushetsmätning på befintlig beläggning och laboratoriemätning på ingående material.
D) Ökad uppfattning av variation och påverkan på bergarters ljushet samt undersökning på större fraktionsstorlek än 1–2 mm i laborationsmiljö.
E) Ökad kunskap om asfaltbeläggningars inverkan på klimat och miljö i ett livscykelperspektiv.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt