Projekt 12907 Avslutat PEPPOL Införandeprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Under projektet har en kommunikationsfunktion satts upp som en del av den internationella infrastruktur för elektronisk affärskommunikation som kallas PEPPOL (Pan European Public Procurement On-Line). Det har skett i form av en accesspunkt samt ett register för att registrera de anslutna företagen. Accesspunkten sköter, baserat på Internets DNS-teknik, kommunikationen av affärsdokument mellan företag anslutna till nätverket. I registret visas de anslutna företagen, deras identiteter och med vilka affärsdokument de är anslutna.

Steg ett i arbetet var att upphandla en funktion för detta som bygger på en molnbaserad tjänst. Avtalet med systemleverantören Tickstar gäller under projekttiden för att testa funktionen i ett antal piloter. Avtalet innehåller en option om att göra tjänsten permanent.

Arbetet med att sätta upp tjänsten inkluderade att få BEAst standardmeddelanden godkända i PEPPOL. Ett av syftena med PEPPOL är att endast standardiserade affärsdokument ska kunna skickas som ett led i att sänka anslutningskostnader. Att BEAst affärsdokument nu är godkända i PEPPOL är en fördel för branschen oavsett om BEAst kommer att göra tjänsten permanent.

En huvudaktivitet har varit att testa den uppsatta funktionen i praktiken. Det har skett genom att fakturor samt meddelanden enligt NeC, BEAst standard för anläggningstransporter, har skickats mellan företag. Testerna i dessa piloter har varit begränsade, men har tydligt visat att infrastrukturen håller måttet och uppfyller de krav som ställts.

Utvärderingen från piloter och arbetsgrupp visar på ett positivt resultat. Det är därmed arbetsgruppens rekommendation till styrelsen i BEAst att tillhandahålla den upphandlade PEPPOL-tjänsten som en permanent funktion, där BEAst äger tjänsten på uppdrag av branschen med en extern part som sköter den löpande driften. Beslut ska tas på nästa styrelsemöte i BEAst.

PEPPOL är en teknisk infrastruktur och det kan vara svårt för en lekman att fullt ut förstå dess innebörd och potential. Idag sköter de flesta företag sin affärskommunikation via konsulter och/eller operatörer. Ofta tänker man inte på vilka kostnader det är förknippat med eftersom dessa är inbakade i en IT-budget och man dessutom ser all digital affärskommunikation som en besparing. Med PEPPOL blir det inte bara en minskning av dessa kostnader, det kommer också att innebära att elektronisk affärskommunikation används mot fler företag. Inte minst kommer det att ge små och medelstora företag möjlighet att använda tekniken i större omfattning, något som är bra både för dem själva och deras kunder, oavsett om dessa är små eller stora företag.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Peppol Införandeprojekt", Peter Fredholm, BEAst (14 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt