Projekt 12767 Avslutat Förstudie PEPPOL

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) är att effektivare kunna etablera e-kommunikation, från många till många. Det sker främst genom att det blir betydligt enklare att ansluta nya kunder och leverantörer. Samtidigt blir kommunikationen säkrare genom PEPPOLs inbyggda funktioner för signering av trafiken. PEPPOL är fortfarande en ganska ny företeelse, men studien har kunnat konstatera att det fungerar och att användningen ökar snabbt, om än från en låg nivå. Det kan också konstaterats att de problem och barnsjukdomar som identifierats till stor del har tagits om hand och lösts.
Den enkät som genomförts som en del av denna studie visar att kostnaden för att ansluta en ny kund eller leverantör i genomsnitt ligger på 25 timmars arbete för att få ingång ett meddelande per företag, vilket ger 50 timmar per relation. Efterföljande meddelande tar 12 timmar i genomsnitt eller 24 timmar per relation. Om det etableras 10 000 e-relationer i branschen blir det en kostnad om 350 miljoner kronor för ett meddelande. Om kommunikationen ska omfatta fyra meddelanden, till exempel order, ordersvar, avisering och faktura, blir det ytterligare 500 miljoner kronor i kostnader.
I studien har uppskattats att kostnaden kan minskas till omkring en femtedel om PEPPOL implementeras i en branschtjänst enligt studiens rekommendation. Det finns alltså betydande potential till kostnadsbesparingar.
Slutsatsen i denna förstudie är därför att svenska byggbranschen bör ansluta sig till PEPPOL för att utnyttja fördelarna till effektivare anslutning och kommunikation. Det föreslås ske genom att en gemensam tjänst för PEPPOL upprättas i BEAst regi. Steg ett föreslås bli i den pilot som planeras för området anläggningstransporter och maskintjänster och standarden NeC. Anledningen är att här finns inget arv att ta hänsyn till då det i nuläget är nästan obefintlig e-kommunikation mellan aktörerna inom det här området. Kostnaden för att sätta upp en sådan pilot är också begränsad och den kan vara etablerad inom några månader. Om piloten faller väl ut blir det ett naturligt nästa steg att fortsätta med övrig affärskommunikation i branschen, till exempel e-handel med varor och e-fakturor.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie PEPPOL - Effektiva e-kommunikation i byggsektorn", Peter Fredholm, BEAst (41 sidor och 1 bilaga).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt