Projekt 14137 Pågående Hållbar hantering av byggavfall – Återbruk av brandklassade produkter steg2

Projekttid

Sammanfattning

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin men klimatpåverkan från byggandet i Sverige är stor. Sektorn står för ca 40% av landets energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Ett viktigt sätt att minska dessa mängder är genom återbruk. Det finns flera stora initiativ som syftar till att skapa förutsättningar för återvinning och återbruk av produkter och material inom byggsektorn men dessa fokuserar främst på produkter och material där det inte finns tillhörande brandtekniska krav eller så har dessa krav inte beaktats.

Detta projekt syftar till att utveckla och demonstrera en process för återbruk av material och/eller produkter med tillhörande brandtekniska krav. Arbetet bygger på det nyligen avslutade SBUF projektet Återbruk av brandklassade produkter steg 1 [1]. Målsättningen med detta fortsättningsprojekt är att genom utvecklingen av processen kunna bana väg för en effektivare byggprocess och återbruk av brandklassade produkter och material.

Projektet antar ett praktiskt angreppssätt där processen testas på verkliga fall för att skapa ett s.k. ”proof-of-concept”. Projektet stödjer SBUFs mål att skapa effektivare byggprocesser och att bidra till hållbar tillväxt inom byggsektorn.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt