Projekt 14009 Avslutat Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har genomförts i två huvudsakliga delar, del 1 bestående av en litteraturstudie och översikt av materialanvändning i vanliga byggnader idag och del 2 bestående av en genomgång av gällande regelverk. Litteraturstudien visar att det finns en del forskning kopplat till återbruk av vissa byggnadsmaterial och produkter, men ytterst lite kring återbruk av produkter där man tagit hänsyn till brandtekniska krav. Översikten av materialanvändningen visar att en stor del av klimatpåverkan ligger i byggnadens stomme.
Genom kloka val av stommaterial samt återvinning av betydande produkter som betongelement kan klimatpåverkan av byggnaden minskas avsevärt.
Vid utformning av det brandtekniska skyddet, där utformningen i sin helhet baseras på analytisk dimensionering med robusthetsanalyser, måste kvalitén på utredningarna vara säkerställd. För att likrikta branschen och säkerställa viss kvalité skulle riktlinjer avseende just återbrukade produkter underlätta. Att ha en brandteknisk utformning som är mer samordnad i branschen och färre konsultspecifika lösningar kan också underlätta gällande förutsägbarheten kring vilka delar som kan återbrukas. Dagens kravnivå visar på olikheter avseende krav på produkters egenskaper, och hur dessa fastställs. För att uppfylla vissa allmänna råd medför kravnivån höga krav avseende provningar, medan andra allmänna råd ger brandprojektören och branschen större friheter att utforma en godtagbar utformning. För storskaligt återbruk av byggprodukter krävs certifikat på bedömda egenskaper utfärdat av ett certifieringsorgan. Detta är nödvändigt då alternativet är att byggherren skulle behöva göra egen provning av dessa egenskaper. Det skulle också kunna underlätta att komplettera de provningar som görs idag av material och produkter med en utvärdering avseende hur egenskaper hos en produkt eller ett material förändras över tid. Ett system för spårbarhet av egenskaper hos material och produkter bör också utvecklas,

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt