Projekt 14246 Pågående Utveckling av asfalt med lignin som insatsmedel

Projekttid

Sammanfattning

Dagens och framtidens asfalt behöver var hållbar, ha ett lågt koldioxidavtryck, vara återvinningsbar och möta kravspecifikationer. För att sänka koldioxidavtrycket tittar asfaltindustrin på olika lösningar varav en är att minska bitumenhalten i asfaltmassan. Ett biogent material som har rönt stort intresse är lignin, vilket är en organisk polymer och biprodukt från skogsindustrin. Lignin har använts i liten skala till provvägar i Sverige, men i de försök som har utförts har mängden tillsatt lignin begränsats för att nuvarande kravspecifikation hos asfalt ska kunna mötas. Provsträckorna som producerats har fungerat bra och därför fokuserar detta projekt på att ta nästa steg och öka ligninhalten i asfalt. Idéen är att proportionera en öppnare ABS-kurva med en lägre bitumenhalt än vad som är definierat i regelverk samt utvärdera asfaltens kvalitet och beständighet över tid. Tidigare erfarenheter indikerar att lignin kompenserar den lägre bitumenhalten, troligtvis då lignin har potentialen att bidra till en bättre fördelning av bitumen i asfalten. Då kemin i ligninet tros förbättra bitumens åldringshastighet finns det goda förutsättningar att en ligninbaserad asfaltmassa har en lång livslängd. Om projektet lyckas så kommer det resultera i att en mer hållbar asfalt med förväntat lägre koldioxidavtryck har tagits fram gemensamt i industrin.Projektet drivs över tre år av Peab Asfalt och branschgemensamt med Stora Enso, Skanska, Svevia, NCC, Veidekke, Nynas och TRV.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt