Projekt 13864 Pågående Lignin i asfaltbeläggning: provväg med fossilreducerat bindemedel

Projekttid

Sammanfattning

Projektets överordnade syfte är att väsentligt minska fossilberoendet vid asfaltarbeten. För asfalttillverkning har omställningen till biogena bränslen gått fort och i naturlig följd står nu att reducera fossilberoendet i bindemedlet och t.o.m. möjliggöra en tillfällig koldioxidsänka.
Målet med projektet är att bygga provvägar med höga andelar lignin som bindemedel, upp till 40 vikt-%. Lignin är en biogen produkt från skogsindustrin som i mindre försök använts som bindemedel i beläggning. Projektet omfattar framtagandet av bindemedel baserat på svensk ligninkälla och uppskalning till produktionsmiljö varefter statistiskt planerade provsträckor utförs.
Projektet är ett samarbete mellan NCC Industry och RISE Research Institutes of Sweden. Wageningen University & Research deltar med erfarenheter från asfaltproduktion i Nederländerna. Övriga intressenter är Karlstads och Kristinehamns kommuner ,Trafikverket och SBUF.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt