Projekt 14110 Pågående AI Factory for CONSTRUCTION (AIF/C)

Projekttid

Sammanfattning

Byggbranschen har länge haft utmaningar med låg produktivitetsutveckling, bristande effektivitet och har även uppmärksammats för höga kvalitetsbrister vilket driver kostnader (Boverket, 2018).

Strukturerna i hela samhällsbyggnadssektorn med hög fragmentering med många tusentals företag som samarbetar i projekt med ständigt nya konstellationer riskerar en suboptimerad kultur där enskilda aktörers incitament endast finns i leveransen av en del i kedjan, och där affärsmodellerna inte främjar hela den sammanhållna processen eller slutprodukten. I ett sådan situation, får projektet oproportionerligt stort fokus, på bekostnad av strukturer för kunskapsåterföring och lärande mellan projekten liksom förmågan till ständiga förbättringar.

Byggprocessen är informationsintensiv och präglas av många-till-många relationer i informationsutbytet mellan aktörerna. Att hantera och bearbeta information och omsätta till praktisk kunskap är en framgångsfaktor för ett byggprojekt. Att ha rätt kunskap och information vid varje given tidpunkt ger förutsättningar för ett beslutsfattande som ökar förutsägbarheten, minskar riskerna och därigenom bidrar till ökad produktivitet och effektivitet i byggprocessen, som utgörs av produktionsfasen.

Detta projekt kommer därför att ha fokus på just produktionsfasen där AI och digitalisering och informationshanteringen är centrala för att kunna fatta faktabaserade beslut vid rätt tillfälle och därmed säkerställa effektivitet i processen och kvalitet i leveransen.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt