Projekt 12984 Avslutat Produktivitetsläget i svenskt byggande 2014 - hinder och möjligheter för verkliga produktivitetsförbättringar i nybyggnad av hus och anläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Att mäta produktivitet på enheten projekt är kanske det mest relevanta sättet att mäta när det gäller produktivitet av komplexa mångfaldiga processer i byggandet. Denna rapport redovisar en mätning på 430 (369 plus 61) projekt inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus är på byggande av lokaler, gruppbyggda småhus och anläggning. Detta är troligtvis den största mätning av projektproduktivitet någonsin i svenskt byggande.
Mycket av produktivitetsdebatten inom svenskt byggande är grundad på Statistiska Centralbyråns data som visar hur produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen (mätt på hela företag i branschgrupp 41, 42 och 43) stagnerar eller står helt still. Oavsett vad man anser om sättet att mäta, finns behov för att få ett bättre underlag att utveckla produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen. Byggprojektet är samhällsbyggnadsbranschens primära produktionsenhet där det är oerhört väsentligt att optimera och utveckla projektets produktivitet och kanske särskilt projektets processer. Bra produktivitet i processer kallas här processivitet. En sådan insats för bättre projektproduktivitet och processivitet står inte i vägen för utvecklingen av byggföretaget i sig eller utvecklingen av försörjningskedjan, utan kompletterar bara dessa.
Denna rapport visar på en ögonblicksbild vid en given tidpunkt och behandlar ett stort antal projekt som kategoriserats i typer och geografi vilket gör att rapportens resultat säger något om samhällsbyggnadsbranschen i Sverige som helhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktivitetsläget i svenskt byggande 2014 - Lokaler, gruppbyggda småhus och anläggning", Christian Koch, Chalmers, och Mikael Lundholm, Prolog Bygglogistik (122 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt