Projekt 12984 Avslutat Produktivitetsläget i svenskt byggande 2014 - hinder och möjligheter för verkliga produktivitetsförbättringar i nybyggnad av hus och anläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Att mäta produktivitet på enheten projekt är kanske det mest relevanta sättet att mäta när det gäller produktivitet av komplexa mångfaldiga processer i byggandet. Denna rapport redovisar en mätning på 430 (369 plus 61) projekt inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus är på byggande av lokaler, gruppbyggda småhus och anläggning. Detta är troligtvis den största mätning av projektproduktivitet någonsin i svenskt byggande.
Mycket av produktivitetsdebatten inom svenskt byggande är grundad på Statistiska Centralbyråns data som visar hur produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen (mätt på hela företag i branschgrupp 41, 42 och 43) stagnerar eller står helt still. Oavsett vad man anser om sättet att mäta, finns behov för att få ett bättre underlag att utveckla produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen. Byggprojektet är samhällsbyggnadsbranschens primära produktionsenhet där det är oerhört väsentligt att optimera och utveckla projektets produktivitet och kanske särskilt projektets processer. Bra produktivitet i processer kallas här processivitet. En sådan insats för bättre projektproduktivitet och processivitet står inte i vägen för utvecklingen av byggföretaget i sig eller utvecklingen av försörjningskedjan, utan kompletterar bara dessa.
Denna rapport visar på en ögonblicksbild vid en given tidpunkt och behandlar ett stort antal projekt som kategoriserats i typer och geografi vilket gör att rapportens resultat säger något om samhällsbyggnadsbranschen i Sverige som helhet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktivitetsläget i svenskt byggande 2014 - Lokaler, gruppbyggda småhus och anläggning", Christian Koch, Chalmers, och Mikael Lundholm, Prolog Bygglogistik (122 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt