Projekt 12713 Avslutat Mäta produktivitet för att följa och vägleda produktivitetsförbättringar inom byggandet - huvudstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att i bred skala stimulera och vägleda förbättringsinsatser hos beställare, konsulter, entreprenörer och andra aktörer inom den svenska samhällsbyggnadssektorn.

Målet var att etablera en kontinuerlig mätning som löpande presenterar hur produktivitetsdata och produktivitetspåverkande faktorer utvecklas över tiden. Med erfarenhet från tester under förstudien kan verktyget vidareutvecklas för att än bättre stimulera och vägleda förbättringsarbetet.

Svenskt byggande kritiseras ofta för långsam produktivitetsutveckling. Som grund för detta påstående används bland annat Statistiska Centralbyråns data som visar hur produktiviteten i tillverkningsindustrin utvecklats kraftigt under flera årtionden medan utvecklingen i byggindustrin stått närmast stilla under samma tidsperiod. Den undersökning som presenteras i denna rapport visar att kritiken till viss del är befogad. Det finns uppenbara produktivitetsförluster i alla delar av byggprocessen. Men undersökningen visar också att det i enskilda projekt och i enskilda delar av projekt fungerar väl eller mycket väl. Spannet mellan de väl fungerande projekten och de mindre väl fungerade projekten är stort.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013", Per-Erik Josephson, Chalmers (80 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
  • Per-Erik Josephson
Relaterade projekt